Kitab Suci Kristian
Kitab suci agama Kristian terdiri daripada himpunan kitab-kitab yang disebut Bible. Bible mengandungi 66 kitab besar dan kecil yang dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu Perjanjian Lama (Old Testement) dan Perjanjian Baru (New Testement). Perjanjian Lama ialah tulisan-tulisan atau kitab-kitab yang tertulis sebelum kedatangan Isa, manakala Perjanjian Baru ialah tulisan-tulisan yang dihasilkan sesudah kedatangan Isa.

Untuk mengenal kitab Perjanjian Lama, berikut ini disenaraikan 39 naskhah kitab yang terdiri daripada Taurat Nabi Musa, Zabur (Mazmur) Nabi Daud dan kitab nabi-nabi sebelum Isa:
 1. Kitab Kejadian
 2. Kitab Keluaran
 3. Kitab Imamat Orang Lewi
 4. Kitab Bilangan
 5. Kitab Ulangan
 6. Kitab Yusak
 7. Kitab Hakim-Hakim
 8. Kitab Rut
 9. Kitab Samuel I
 10. Kitab Samuel II
 11. Kitab Raja-Raja I
 12. Kitab Raja-Raja II
 13. Kitab Tawarikh I
 14. Kitab Tawarikh II
 15. Kitab Ezra
 16. Kitab Nehemya
 17. Kitab Ester
 18. Kitab Ayub
 19. Kitab Zabur (Mazmur)
 20. Kitab Amsal Sulaiman
 21. Kitab Alkatib
 22. Kitab Syiru’lasyar
 23. Kitab Nabi Yesaya
 24. Kitab Nabi Yermia
 25. Kitab Nudub Yermia
 26. Kitab Nabi Yehezkiel
 27. Kitab Nabi Daniel
 28. Kitab Nabi Hosea
 29. Kitab Nabi Yoel
 30. Kitab Nabi Amos
 31. Kitab Nabi Obaya
 32. Kitab Nabi Yunus
 33. Kitab Nabi Micha
 34. Kitab Nabi Nahum
 35. Kitab Nabi Habakuk
 36. Kitab Nabi Zafanya
 37. Kitab Nabi Hajai
 38. Kitab Nabi Zakaria
 39. Kitab Nabi Malaichi

Perjanjian Baru mengandungi 27 tulisan, iaitu empat buah Injil dan kumpulan surat kiriman termasuk sebelas surat kiriman Paulus. Yang berikut adalah nama kitab-kitab dan risalah-risalah yang menjadi komponen Perjanjian Baru:
 1. Kitab Injil Matius
 2. Kitab Injil Markus
 3. Kitab Injil Lukas
 4. Kitab Injil Yahya
 5. Kitab Perbuatan Rasul-Rasul
 6. Surat Kiriman Paulus kepada Orang Rom
 7. Surat Kiriman kepada Orang Korintus I
 8. Surat Kiriman kepada Orang Korintus II
 9. Surat Kiriman kepada Orang Galatia
 10. Surat Kiriman kepada Orang Epesus
 11. Surat Kiriman kepada Orang Epesus
 12. Surat Kiriman kepada Orang Pilipi
 13. Surat Kiriman kepada Orang Kolose
 14. Surat Kiriman kepada Orang Tasalonika I
 15. Surat Kiriman kepada Orang Tasalonika II
 16. Surat Kiriman kepada Timotius I
 17. Surat Kiriman kepada Timotius II
 18. Surat Kiriman kepada Titus
 19. Surat Kiriman kepada Pilemon
 20. Surat Kiriman kepada Orang Ibrani
 21. Surat Kiriman Yakub
 22. Surat kiriman daripada Petrus I
 23. Surat Kiriman daripada Petrus II
 24. Surat Kiriman daripada Yahya I
 25. Surat Kiriman daripada Yahya II
 26. Surat Kiriman daripada Yahya III
 27. Surat Kiriman Yahuda
 28. Wahyu kepada Yahya


Sejarah Penulisan Bible

Bible yang ada sekarang telah ditulis dalam tempoh 1 400 tahun, iaitu bermula 1 300 tahun sebelum Masehi bagi Perjanjian Lama hingga 100 tahun selepas Masehi bagi Perjanjian Baru. Keseluruhan Bible ditulis oleh banyak orang sehingga kebanyakannya tidak dapat dikenal lagi. Bible yang ada sekarang merupakan naskhah salinan daripada naskhah asli yang bertulisan tangan yang kini sudah hilang. Oleh itu, isi kandungan naskhah yang asli itu tidak dapat diketahui dengan tepat, manakala kandungan naskhah salinan pula didapati banyak berlawanan antara satu dengan yang lain.

Kitab Perjanjian Lama yang terdapat sekarang datangnya daripada tiga sumber, iaitu naskhah Septuagint dalam bahasa Greek, naskhah Masoretik dalam bahasa Hebrew (Yahudi) dan naskhah Samarithan juga dalam bahasa Hebrew. Naskhah Septuagint merupakan terjemahan daripada naskhah dalam bahasa Yahudi yang sudah lenyap itu. Oleh sebab kitab Perjanjian Lama itu menjadi kitab suci orang-orang Yahudi, maka mereka mengiktiraf naskhah dalam bahasa Yahudi sahaja dan menolak naskhak Septuagint yang diakui sah oleh orang-orang Kristian dengan menganggapnya palsu kerana telah dipinda oleh orang-orang Kristian. Sebaliknya orang-orang Yahudi mengakui naskhah Masoretik, padahal naskhah itu telah lama ditulis selepas naskhah Septuagint.

Kitab Perjanjian Baru tertua yang masih wujud hingga kini ialah naskhah yang ditulis dalam bahasa Greek dalam kurun kelima Masehi. Bagaimanapun kandungannya banyak yang bercanggah. Setengah daripada naskhah tersebut dinamakan Codex Vaticanus dan Ephraemis.

Golongan Mazhab Katholik, iaitu mazahab yang terbesar dalam agama Kristian tidak mengiktiraf kitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Hebrew (Ibrani) dan kitab Perjanjian Baru yang ada ditulis dalam bahasa Greek kerana dianggap palsu. Sebaliknya mereka menggunakan naskhah lain yang dinamakan Vulgate yang ditulis dalam bahasa Latin. Adapun golongan mazhab Kristian yang lain pula menganggap bahawa naskhah Perjanjian Lama berbahasa Hebrew dan Perjanjian Baru berbahasa Greek sebagai asli dan sah.

Timbul pertanyaan, mengapa golongan Katholik mengiktiraf naskhah Vulgate, sedangkan naskhah itu merupakan naskhah terjemahan, bukan naskhah asli? Naskhah tersebut diterjemah oleh Jerome dalam kurun keempat Masehi daripada naskhah bertulis tangan dalam bahasa Yahudi yang kini sudah hilang. Kandungannya berbeza daripada naskhah Perjanjian Lama yang berbahasa Yahudi yang ada sekarang. Menurut ahli sejarah, sebelum Jerome menterjemah kitab Perjanjian Lama daripada bahasa Yahudi ke bahasa Latin, kitab tersebut telah pun diterjemah ke bahasa Greek oleh orang lain. Tetapi naskhah tersebut yang dinamakan naskhah Septuagint berlainan isinya daripada naskhah Vulgate. Keadaan ini jelas menggambarkan kitab Perjanjian Lama yang dianggap wahyu Tuhan itu sudah hilang keasliannya kerana diubah oleh tangan manusia sendiri.

Pembahagian Kitab Suci

Pada amnya kitab suci Kristian terbahagi kepada tiga, iaitu kanon, apokrip dan pseudegraf. Kanon ertinya kitab-kitab suci yang diakui sah oleh gereja. Manakala apokrip ialah kitab-kitab yang pernah dianggap sebagai kitab suci oleh orang Kristian pada suatu ketika dulu, tetapi tidak diiktiraf oleh gereja dan tidak dianggap kanon. Sementara pseudegraf terhad sebagai kitab suci, tetapi tidak pernah diakui oleh seluruh gereja.

Menurut Dr. D. D. Mulder, kitab-kitab yang termasuk dalam senarai kitab apokrip dan pseudegraf (yang terkenal) adalah sebagaimana berikut:

Kitab Apokrip
 1. Surat Ezra III
 2. Kitab Taubat atau Tobias
 3. Kitab Judit
 4. Kitab Hikmat Salomo
 5. Kitab Hikayat Jesus Sirakh
 6. Surat Baruch
 7. Kitab Makkabi I
 8. Kitab Makkabi II
 9. Kitab Makkabi III
 10. Doa Manasye
 11. Kitab Ezra IV


Kitab-Kitab Pseudegraf
 1. Surat Aristeas
 2. Kitab Jobel-Jobel
 3. Mazmur-Mazmur Salomo
 4. Kitab Makkabi IV
 5. Kitab-Kitab Sibylla
 6. Kitab Henoch
 7. Kitab Mi’raj Musa
 8. Apokalypse Baruch
 9. Kitab Testement dari dua belas Patriarch
 10. Kitab Riwayat Adam dan Hawa


INJIL-INJIL YANG DIAKUI

‘Injil’ ertinya khabar gembira. Dalam bahasa Yunani disebut ‘Enggelion’ dan dalam bahasa Latin disebut ‘Evangelium’. Sebelum pertengahan abad kedua Masehi, umat Kristian cuma berpegang pada kitab Perjanjian Lama sahaja disamping catatan-catatan mengenai ajaran Nabi Isa yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau dahulu kala yang banyak tersimpan dalam jemaah Jerusalem, Antiochia, Iskandariah dan lain-lain. Catatan tersebut berbeza antara satu dengan yang lain kerana terpengaruh oleh lingkungan persekitaran.

Pada awal abad yang kedua Masehi barulah timbul keinginan dikalangan pemimpin agama tersebut untuk menyamakan catatan-catatan Injil yang berbeza-beza itu dalam satu kitab suci yang harus diakui sebagai kanon oleh seluruh umat Kristian sebagaimana kitab Perjanjian Lama. Usaha tersebut terpaksa menmepuh jalan rumit kerana setiap jemaah cuba mempertahankan kebenaran yang ada dalam Injil milik mereka dan meragui Injil golongan lain kerana berlainan isinya.

Tetapi akhirnya golongan yang kuat mengatasi golongan yang lemah dan berjaya menentukan keputusan dengan menerima empat buah Injil karangan Matius, Markus, Lukas dan Yahya sebagai Injil yang sah walaupun antara satu dengan yang lain terdapat perbezaan di sana sini. Selain empat buah Injil yang tersebut diatas, mereka juga mengiktiraf surat-surat kiriman Paulus, kitab Kisah Rasul-Rasul karangan Lukas (seorang murid Paulus) dan Kitab Wahyu karangan Yahya sebagai sebahagian daripada kitab Perjanjian Baru.

Injil Matius

Injil ini dibangsakan kepada salah seorang murid Isa bernama Matius yang juga dikenal sebagai ‘Lawi bin Halafi’. Sebelum menjadi pengikut Isa yang kanan, dia bertugas sebagai pemungut cukai di Kafarnahum, daerah Galilea, Palestin.

Terdapat perbezaan pendapat tentang bahasa asal Injil ini. Ada yang mengatakan bahawa Injil ini ditulis dalam bahasa Ibrani (Hebrew) dan ada pendapat yang mengatakan bahawa bahasa asalnya ialah Aramik. Ibnu Petric dan Gerome berpendapat bahawa Injil ini ditulis di Baitul Maqdis dalam bahasa Ibrani untuk dimanfaatkan oleh pengikut-pengikut Isa dari kalangan orang-orang Yahudi. Walaupun wujud perbezaan pendapat tentang bahasa asal Injil ini, namun semuanya sepakat bahawa naskhah ulungnya yang ditemui ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi lenyap.

Injil ini merupakan lanjutan daripada Perjanjian Lama dan merupakan yang pertama dalam urutan kumpulan kitab-kitab Perjanjian Baru. Kandungan Injil ini dimulakan dengan memaparkan salasilah keturunan Isa yang menghubungkan beliau dengan Nabi Ibrahim a.s. melalui Nabi Daud a.s. sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Injil ini mempunyai kekhususan mengenai ajaran Isa a.s. sebagaimana yang terkandung dalam ‘Khutbah di Bukit’ yang panjang lebar.

Pengkritik-pengkritik Injil menemui banyak kelemahan pada isi Injil Matius hingga mereka meragui ketulenannya. Misalnya dalam Injil tersebut dipaparkan tentang peristiwa hidup semula mayat wali-wali apabila Isa yang mati disalib dan dikebumikan bangkit semula dari kuburnya, kemudian mayat-mayat yang hidup semula itu masuk ke Kota Jerusalem dan dilihat oleh orang ramai.

Soal tarikh penulisan Injil ini juga tidak dapat dipastikan dengan sebenarnya. Menurut Ibnu Patric, Injil ini ditulis pada masa pemerintahan Claudius (41-54 M), manakala seorang penulis Lubnan bernama George Zwen berpendapat bahawa Injil ini ditulis di Jerusalem dalam tahun 39 Masehi, iaitu dengan berdasarkan pendapat Irelimus. Dr. George Post (1838-1909 M) pula berpendapat bahawa Injil Matius ditulis sebelum kehancuran Kota Jerusalem dalam bahasa Yunani.

Perbezaan pendapat tentang tarikh penulisan Injil ini serta bahasa asalnya memberikan suatu gambaran bahawa tarikh sebenar dan bahasa asalnya tidak diketahui dengan tepat. Bagaimana keadaan ini boleh terjadi pada sebuah karya yang dianggap sebagai kitab suci?

Injil Markus

Injil Markus dipercayai yang tertua, tetapi lebih pendek berbanding dengan Injil-Injil rasmi Kristian yang lain. Menurut ahli sejarah, nama penyusun atau penulisnya ialah Yahya yang dipanggil Markus, iaitu murid kepada murid Isa a.s. yang bernama Petrus. Ini bermakna penulis Injil ini bukanlah salah seorang murid Isa yang dua belas. Dia berasal daripada keluarga Yahudi yang menetap di Afrika Utara. Kemudiannya kedua-dua orang tuanya berhijrah ke Palestin dan menetap di Jerusalem.

Seperti Injil-Injil lain, Injil Markus banyak menerima kritikan kerana kelemahannya. Contohnya, R.P. Rouquet mengkritik pengarangnya dengan mengatakan bahawa dia seorang penulis yang kurang pandai bahkan yang paling lemah jika dibandingkan dengan penulis-penulis Injil yang lain kerana tidak pandai menulis hikayat. Dalam beberapa hikayat, ternyata Injil ini berlawanan dengan Injil Matius dan Injil Lukas seperti yang terdapat pada hikayat mengenai alamat Nabi Yunus a.s.

Penulis-penulis Kristian sepakat mengatakan bahawa Injil ini ditulis dalam bahasa Yunani. Menurut George Post dalam bukunya yang berjudul ‘Kamus al-Kitab al-Muqaddas’, bahawa Injil Markus ditulis dalam bahasa Yunani dan beberapa perkataannya dihurai dengan menggunakan bahasa Latin. Penulis Injil ini sebenarnya – menurut Ibn Patric – ialah Petrus, kemudian dinisbahkannya kepada muridnya Markus. Karya tersebut dihasilkan di bandar Rom. Jika pendapat ini benar, maka keadaannya menjadi ganjil dan terbalik kerana lazimnya sesuatu karya penulisan menggunakan nama guru sebagai menghormati sumbangan ilmu yang diberi oleh guru kepada muridnya.

Selain itu, tarikh Injil ini ditulis juga tidak diketahui dengan tepat. Ada yang berpendapat bahawa Injil ini ditulis dalam tahun 56, 60 atau 63 Masehi dan ada yang mengatakan bahawa Injil ini ditulis dalam tahun 61 Masehi. Walaupun Injil ini dianggap kanun secara rasmi, namun dibahagian akhirnya (fasal 16, ayat 9-20) dianggap oleh pengkaji-pengkaji moden sebagai karya tambahan yang bukan diadakan oleh penulis asalnya. Dengan ini Injil Markus hilang keasliannya.

Injil Lukas

Terdapat perbezaan pendapat tentang tempat kelahiran dan bidang kerjaya Lukas, pengarang Injil ini. Ada yang berkata bahawa dia lahir di Antiochia dan ada pula yang berpendapat bahawa dia berketurunan Romawi yang dilahirkan di Itali. Mengenai bidang kerjayanya, dia dikatakan seorang doktor perubatan yang berjaya, tetapi sesetengah ahli sejarah Kristian berpendapat bahawa dia seorang pelukis.

Walau bagaimanapun, suatu penyataan yang tidak dapat diragukan lagi ialah dia seorang murid Paulus dan bukan murid Isa. Dalam risalah Paulus kepada orang Kolose ada menyebut begini;

“Salam untukmu daripada Lukas, tabib yang dikasihi dan juga daripada Demas.”
(Kolose 4 : 14)

Begitu juga dalam Risalah Paulus II kepada Orang Timotius ada disebut;

“Hanya Lukas ada bersamaku”
(Timotius 11, 4 : 11)

Kenyataan ini membuktikan bahawa Lukas adalah seorang murid Paulus. Lukas menulis Injilnya dalam bahasa Yunani dengan menyatakan tujuannya dalam mukaddimah Injil yang bermaksud:

“Ketika ramai orang mencuba mengarang hikayat mengenai hal-hal yang memberikan keyakinan di kalangan kita, bagaimana yang telah diserahkan kepada kita oleh mereka yang semenjak asalnya menyaksikan dengan mata mereka sendiri, serta menjadi pengajar kepada Injil itu, aku juga berpendapat elok bagiku yang telah menyelidiki segala sesuatu semenjak mulanya lagi dengan rapi, menulis untukmu dengan teratur wahai Teopilus yang mulia, supaya kamu mengetahui akan kebenaran kalam (Injil) yang diajarkan kepadamu.”
(Lukas 1 : 1-4)

Daripada ungkapan ayat yang disajikan oleh Lukas, tergambar kemampuannya sebagai seorang penulis yang baik jika dibandingkan dengan Markus.

Tentang tarikh penulisan Injil ini, para penyelidik Kristian sendiri tidak sepakat mengenainya. Menurut Dr. Post, Injil ini ditulis sebelum kehancuran Kota Jerusalem dan sebelum ditulis Kisah Perbuatan Rasul-Rasul. Menurut pendapat yang kuat, Injil ditulis di suatu tempat bernama Kisriah di Palestin, iaitu sewaktu Paulus masih dalam tawanan (58-60 M). Pendapat lain pula mengatakan bahawa Lukas menyusun Injilnya selepas kematian Paterus dan Paulus. Horner pula berpendapat bahawa Injil ini disusun dalam tahun 53 atau 63 atau 64 Masehi.

Tentang isi kandungan Injil ini pula, penulisannya dikatakan berpandukan Injil Markus dan Matius. Menurut Dr. Maurice Bucaille dalam bukunya Bible, Quran dan Sains Moden, hikayat dalam Injil ini banyak bercanggah dengan Injil-Injil lain. Misalnya mengenai masa kenaikan Isa ke langit. Injil ini mengatakan bahawa kejadian tersebut berlaku pada hari Pasah, sedangkan dalam Kisah Perbuatan Rasul-Rasul yang dikatakan ditulis oleh Lukas juga menyebut bahawa peristiwa itu berlaku 40 hari selepas hari Pasah. Percanggahan juga terdapat pada Injil ini dan Injil Matius mengenai salasilah keturunan Isa.

Injil Yahya

Pengarang Injil ini dipertikaikan sama ada Yahya sahabat Nabi Isa a.s. atau Yahya lain. Banyak pengarang Kristian menegaskan Injil ini dikarang oleh Yahya lain dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan Yahya sahabat Isa. Dalam Encyclopedia Britannica menerangkan bahawa Injil Yahya adalah palsu kerana penulisnya mempunyai niat untuk menimbulkan penentangan antara kedua-dua orang sahabat Isa a.s., iaitu Yahya dan Matius.

Lama sebelum adanya Encyclopedia Britannica, Injil ini telahpun dinafikan ditulis oleh Yahya sahabat Isa, bagaimanapun murid-murid Yahya sahabat Isa yang masih hidup tidak pernah menyanggah penafian itu. Ada pula yang berpendapat bahawa Injil ini ditulis oleh beberapa orang penulis. Sebagaimana Injil Markus, Injil Yahya juga tidak sunyi daripada tokok tambah penulis-penulis lain seperti yang terdapat pada fasal 21, fasal 4 : 2 dan banyak lagi.

Injil Yahya amat berlainan daripada tiga Injil lain, bahkan dianggap sebagai alam lain oleh pengulas-pengulas Barat. Ketuhanan Isa al-Maseh disebut dengan terang dalam Injil ini. Menurut Yusof al-Dubsi dalam pendahuluan tafsirnya “Min Tuhfat al-Injil” bahawa Yahya mengarang Injilnya pada akhir usianya atas gesaan pendeta-pendeta Kristian di Asia dengan maksud menegaskan ketuhanan Isa al-Maseh yang diingkari oleh beberapa golongan pada zaman itu. Gesaan itu dibuat kerana pada waktu itu belum ada Injil yang menegaskan ketuhanan al-Maseh seperti yang dianuti oleh Paulus dan pengikut-pengikutnya. Ini adalah jelas kerana penyataan tentang ketuhanan al-Maseh tidak terdapat ketiga-tiga Injil lain yang terdahulu, padahal soal ketuhanan adalah perkara asasi yang perlu diutamakan.

Mengapa ketiga-tiga Injil terdahulu (Matius, Markus dan Lukas) tidak menyebut tentang ketuhanan al-Maseh sedangkan perkara itu adalah yang paling pokok? Apakah soal yang amat penting itu sengaja dilupakan oleh pengarang-pengarangnya? Mengapakah dalam Injil Yahya sahaja yang membutirkan ketuhanan al-Maseh dengan jelas? Kemusykilan ini dijawab oleh Ahmad Syalaby dalam bukunya ‘Agama Masehi’ yang berbunyi:

“Adalah tidak mungkin tiga Injil yang pertama itu mengabaikan satu asas yang pada hakikatnya merupakan asas pokok dalam agama mereka, iaitu ketuhanan al-Maseh. Kalau sekiranya ketuhanan itu mempunyai asas dalam agama Masehi, maka tidaklah mungkin diabaikan oleh ketiga-tiga Injil tersebut. Nampaknya keraguan mengenai ketuhanan Isa al-Maseh bukan sahaja wujud dalam penulisan-penulisan ilmiah atau kritikan-kritikan awam, bahkan juga wujud dalam kitab suci Kristian sendiri.”

Perlu dijelaskan di sini bahawa Injil Yahya ditulis menjelang penghujung kurun pertama Masehi dan merupakan yang terakhir daripada empat buah Injil yang diiktiraf oleh gereja Kristian.

Injil-Injil yang Tidak Diakui

Menurut sejarah, tulisan-tulisan yang memuatkan riwayat Isa yang disebut Injil amat banyak, sehingga jumlahnya kira-kira tujuh puluh jenis. Walau bagaimanapun, cuma empat buah sahaja yang diakui sebagai kanun dalam suatu muktamar agama Kristian yang diadakan pada abad keempat, manakala yang lain telah menjadi korban sejarah gereja yang dikenal dengan nama ‘Bacaan-Bacaan Rahsia’ atau ‘Apocrypha Literature’. Senarai Injil-Injil tersebut seperti yang dicatatkan dalam Encyclopedia Britannica jilid 2 adalah seperti yang berikut:

Injil-Injil (Gospels)
1.       Fayum Gospel Fragment
 (Fragment Injil Fayum)

2.       Gospel According to the Egyptions
 (Injil Orang Mesir)

3.       Protevangel of James
 (Injil Jakobus)

4.       Gospel of According to the Hebrews
 (Injil Ibrani)

5.       Gospel of Peter
 (Injil Petrus)

6.       Gospel of Thomas
 (Injil Thomas)

7.       Gospel of the Twelve
 (Injil Dua Belas)

Injil-Injil Lain

1.       Gospel of Andrews
 (Injil Andrew)

2.       Gospel of Apeles
 (Injil Apeles)

3.       Gospel of Barnabas
 (Injil Barnaba)

4.       Gospel of Barthelomov
 (Injil Barthelomeus)

5.       Gospel of Basilides
 (Injil Basilides)

6.       Gospel of Abinites
 (Injil Ebienia)

7.       Gospel of Eve
 (Injil Eva)

8.       Gospel of James The Less
 (Injil Jakobus Kecil)

9.       Wisdom of Jesus Christ
 (Ajaran Isa al-Maseh)

10.    Apocryph of John
 (Rahsia daripada Yahya)

11.    Gospel of Judas Iscariot
  (Injil Judas Iskariot)

12.    Evangelium Vivum
  (Injil Hidup)

13.    Gospel of Marcion
  (Injil Marcion)

14.    Descent of Mary
  (Keturunan Mariam)

15.    Questions of Mary
  (Pertanyaan-Pertanyaan daripada Mariam)

16.    Gospel of Mary
  (Injil Mariam)

17.    Gospel of Matthias
  (Injil Matthias)

18.    Gospel of Perfection
  (Injil Kesempurnaan)

19.    Gospel of Philip
  (Injil Philip)

20.    Gospel of Thaddaeus
  (Injil Thaddaeus)

21.    Gospel of Thomas
  (Injil Thomas)

22.    Gospel of Truth
  (Injil Kebenaran)

Erti Injil Bagi Orang Kristian

Menurut kepercayaan orang-orang Kristian, Isa tidak menerima wahyu daripada Tuhan seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul yang lain kerana mereka mengatakan bahawa beliau sendiri memberikan wahyu kepada Rasul-rasulnya yang dilantik menjadi rasul secara misteri. Ini bermakna, kedatangan Isa ke bumi ini tidak membawa kitab Injil (khabar gembira), sebab tubuh beliau sendirilah ‘khabar gembira’ yang dimaksudkan itu.

Adapun perkataan ‘Injil’ yang diajar oleh Isa seperti yang banyak disebut dalam Bible, bukanlah membawa erti sebuah kitab yang diwahyukan Tuhan, tetapi pada hakikatnya perkataan itu merupakan suatu perkhabaran gembira perihal Allah yang mengurniakan anak-Nya yang tunggal untuk dikorbankan bagi menebus dosa manusia di samping membimbing mereka ke arah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi jika ada pengajaran Isa yang mengajak manusia supaya beriman kepada Injil, maka maksudnya supaya mereka beriman kepada ‘khabar gembira’ dan ‘khabar keselamatan’ yang keluar dari mulut Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Demikianlah kepercayaan umat Kristian.

Adapun Injil-Injil yang ditulis oleh Matius, Lukas dan Yahya serta surat-surat kiriman yang ditulis oleh Paulus, semuanya itu ditulis dengan ilham Ruhulkudus dan dianggap tulisan wahyu sebagaimana kitab-kitab suci yang lain juga.

Persoalan yang timbul, adakah kepercayaan orang-orang Kristian seperti yang disebut itu tidak bercanggah dengan doktrin agama mereka sendiri sedangkan dalam Injil banyak ayat yang menunjukkanbahawa Isa menerima firman Tuhan untuk mengajar kaum Bani Israel? Antara ayat tersebut berbunyi:

a) Dalam Injil Yahya, fasal 7 ayat 14-16 berbunyi:

“Dan manakala tiba di pertengahan hari raya, masuklah Isa ke dalam Haikal lalu mengajar. Maka hairanlah orang-orang Yahudi seraya berkata: “Bagaimana orang ini boleh memahami kitab-kitab padahal dia tidak belajar?” Jawab Isa kepada mereka katanya: “Pengajaranku bukan daripadaku, bahkan datang daripada orang yang mengutusku.”

b) Dalam Injil Yahya, fasal 17 ayat 6-8 berbunyi:

“Aku telah menyatakan namaku kepada orang yang telah Engkau serahkan daripada dunia ini. Mereka itu adalah milikMu, lalu Engkau serahkan mereka itu kepadaku, dan mereka telah menurut firmanMu. Dan sekarang mereka mengetahui bahawa segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku itu adalah datangnya dari sisi Engkau. Kerana segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah pun menerimanya dan mengetahui dengan sebenarnya bahawa aku datangnya dari sisi Engkau, dan mereka percaya bahawa Engkau sesungguhnya telah mengutusku.”

c) Dalam Injil Yahya fasal 12 ayat 49 berbunyi:

“Kerana aku berkata bukan dengan kehendakku, akan tetapi atas kehendak Bapa yang mengutusku, Dia yang telah memberikan aku wasiat apa yang patut aku kerjakan dan mereka percaya bahawa Engkau sesungguhnya telah mengutusku.”

Ayat-ayat lain yang menerangkan hal yang sama dapat ditemui dalam Injil Yahya fasal 12 ayat 50, fasal 14 ayat 23-24, fasal 17 ayat 14, Injil Markus fasal 2 ayat 2 dan banyak lagi. Mafhum daripada ayat-ayat tersebut, Isa cuma mengajar manusia apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Tugas ini nampaknya sama seperti Rasul-rasul yang diutus oleh Allah sebelum beliau, iaitu menerima wahyu daripada Allah melalui Ruhulkudus (malaikat Jibril) dan mengajar apa yang diwahyukan itu kepada umat manusia.

Amalan dan Syiar Kristian
Sebagaimana yang telah disentuh dalam perbincangan yang lepas bahawa ajaran Nabi Isa a.s. adalah lanjutan daripada syariat Nabi Musa yang dianuti oleh umat Bani Israel. Lantaran itu kitab Taurat dan kitab-kitab suci Nabi terdahulu dianggap sebagai sebahagian daripada kitab suci bagi umat Kristian. Doktrin ‘Sepuluh Rukun’ yang termaktub dalam kitab Taurat terus diamalkan oleh Nabi Isa a.s. dan pengikut-pengikutnya.

Di peringkat awal kemunculan Nabi Isa a.s., iaitu dalam zaman Isa hingga sekitar 22 tahun peninggalan beliau, pengikut Isa berpegang pada syariat agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya kerana kedatangan Isa a.s. tidak membawa syariat baru bagi menggantikan syariat lama, selain menyeru umat Bani Israel pada toleransi, penyucian jiwa dan zuhud. Tidak ada kenyataan bahawa beliau mengarahkan pengikut-pengikutnya supaya mendirikan rumah-rumah ibadat yang berasingan, bahkan menyeru supaya rumah-rumah ibadat Yahudi yang sedia ada itu dibersihkan daripada kemungkaran, bid’ah dan penyelewengan yang dilakukan oleh rahib-rahib Yahudi pada waktu itu.

Di sini dapat difahami bahawa jika Nabi Isa a.s. membawa syariat baru yang asing daripada syariat terdahulu, sudah tentu beliau mendirikan rumah ibadat yang berasingan, kerana rumah-rumah ibadat yang sedia ada itu merupakan rumah ibadat agama Yahudi. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad s.a.w. sebaik sahaja tiba di Madinah, baginda memulakan rancangan pertamanya dengan membina masjid untuk dijadikan markas pergerakan bagi perkembangan Islam.

Selepas tempoh masa yang tersebut di atas, maka bermulalah era baru dalam agama Kristian yang berbeza daripada syariat sebelumnya. Hukum-hukum baru yang diwujudkan antaranya termasuklah menghadkan perbuatan haram kepada empat jenis sahaja iaitu zina, memakan haiwan yang dicekik, memakan darah dan memakan haiwan yang disembelih atas nama berhala. Hukum wajib berkhatan yang dipusakai daripada syariat Nabi Ibrahim dihapuskan dengan alasan bahawa amalan tersebut boleh menyebabkan orang (bukan Yahudi) enggan memeluk agama Kristian.

Selain itu, minuman keras, riba, daging babi dan lain-lain yang haram hukumnya dalam kitab Perjanjian Lama telah dihalalkan oleh orang Kristian selepas Isa a.s. dengan mendakwa bahawa mereka mendapat ilham daripada Ruhulkudus yang turun dan menampakkan diri sebagaimana ia turun kepada nabi-nabi. Patriarch Konstantinopel pernah menyarankan kepada Kaisar Constantine supaya menghidangkan daging babi kepada orang-orang Yahudi yang memeluk agama Kristian untuk menguji adakah mereka memeluk agama itu dengan kerelaan hati atau cuma berpura-pura kerana takut akan penindasan Constantine. Jika mereka enggan memakannya bererti mereka berpura-pura sahaja memeluk agama Kristian, sedangkan hati mereka patuh pada ajaran Yahudi yang mengharamkan babi.

Pada mulanya Constantine enggan menerima saranan Patriarch kerana perbuatan itu mencabul hukum Taurat yang menjadi kitab suci agama Kristian juga, tetapi akhirnya dia menerima dan melaksanakannya setelah berpuas hati dengan dalil yang dikemukakan Patriarch yang dipetik daripada nas Injil Matius yang berbunyi:

“Bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan orang, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang”
(Matius 15:11)

Hukum Kekeluargaan

Dalam soal hukum kekeluargaan, agama Kristian menetapkan seorang lelaki tidak boleh berkahwin lebih daripada seorang perempuan dan perceraian adalah haram, kecuali berlakunya zina. Perceraian yang berpunca daripada zina menyebabkan seseorang itu tidak boleh berkahwin lagi dengan orang lain kerana perkahwinan itu dianggap zina juga. Tetapi jika perceraian disebabkan kematian suami atau isteri, maka yang hidup itu boleh berkahwin lagi.

Selain itu, perceraian dibolehkan jika salah seorang daripada suami atau isteri murtad dengan syarat suasana rumah tangga mereka tidak bersefahaman lagi. Sebaliknya, jika mereka dapat hidup aman damai, maka perkahwinan itu hendaklah diteruskan dan sah hukumnya, kerana salah seorang yang kekal dalam agama Kristian itu dianggap boleh menyucikan pasangannya yang murtad. Begitu juga dengan anak yang dilahirkan semasa dalam keadaan tersebut adalah suci hukumnya.

Sistem monogami dan mengharamkan perceraian dalam agama Kristian berlawanan dengan syariat Nabi Musa yang menghalalkan poligami serta mengharuskan perceraian yang telah diamal sejak turun temurun oleh umat Bani Israel. Bahkan doktrin Kristian menganggap bahawa hidup tanpa berkahwin adalah lebih baik, kerana menurut Paulus, dia sendiri lebih suka hidup dalam keadaan demikian. Oleh sebab itulah ramai pendeta rohaniah Kristian yang tinggal di gereja hidup membujang sepanjang hayat sebagaimana sami-sami Buddha.

Dalam masyarakat Kristian yang mengamalkan monogami seperti di dunia Barat, didapati timbul kepincangan sosial yang hebat dan sukar dibendung oleh kuasa undang-undang, iaitu perempuan simpanan dan zina. Akibatnya, lahirlah anak-anak luar nikah yang kian meningkat sehingga menimbulkan masalah kepada pemerintah dan masyarakat Kristian sendiri.

Tentunya semua orang dapat membayangkan betapa malangnya nasib wanita yang menjadi perempuan simpanan dan anak-anak yang dilahirkan tanpa bapa yang sah kerana mereka tidak mendapat perlindungan undang-undang dan hukum seperti yang dinikmati oleh anak-anak serta isteri-isteri yang sah. Oleh sebab itulah ramai wanita Kristian Barat yang berpendapat bahawa mereka lebih rela dimadukan daripada menjadi perempuan simpanan tanpa nikah yang dihina oleh masyarakat, dikutuk oleh agama dan diketepikan oleh undang-undang, demi untuk menjamin masa depan diri mereka serta anak-anak mereka.

Ibadat Sembahyang dan Puasa

Umat Kristian mengenal dua jenis ibadat sahaja, iaitu sembahyang (doa) dan puasa. Kedua-dua ibadat ini bukan merupakan tuntutan yang wajib (fardhu), bahkan sunat sahaja. Walaupun begitu, sembahyang merupakan tiang agama yang boleh mendekatkan diri kepada Tuhan melalui perantaraan Isa. Terdapat dua syarat penting yang menentukan sembahyang benar-benar bererti, iaitu:

 1. Sembahyang hendaklah ditunaikan atas nama Isa.
 2. Hendaklah sembahyang itu didahului dengan iman yang sempurna.

Sembahyang tidak ditentukan bilangannya dan tidak ditetapkan waktunya tetapi terpulanglah kepada kemahuan masing-masing. Ini bermakna sembahyang boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira waktu. Begitu juga sembahyang tidak mempunyai tertib yang tertentu, cuma berupa doa sahaja dan boleh dipilih menurut kemahuan masing-masing. Antara contoh bacaan sembahyang adalah seperti berikut:

“Wahai Bapa, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Berikanlah kami tiap-tiap hari makanan kami yang mencukupi untuk sehari, dan ampunkanlah kiranya segala dosa kami, kerana kami jua memaaf setiap mereka yang melakukan kesalahan terhadap kami, dan janganlah membawa kami kepada percubaan.”
Selain sembahyang bersendirian di rumah-rumah, orang-orang Kristian juga mengadakan sembahyang mingguan di gereja-gereja secara berjemaah pada hari Ahad. Bagi penganut-penganut aliran ‘Seven Day Adventist’, mereka mengadakan upacara tersebut pada hari Sabtu, iaitu mengikut hari minggu orang-orang Yahudi. Upacara di gereja berupa nyanyian pujaan beramai-ramai, bacaan khutbah, doa dan sembahyang dengan dipimpin oleh paderi. Lambang Salib dipasang di bahagian hadapan gereja bagi tujuan untuk memusatkan perhatian para ahli jemaah semasa mengerjakan sembahyang.

Ibadat puasa pula dilakukan mulai waktu pagi hingga selepas tengahari. Makanan yang boleh dimakan ialah sayur-sayuran yang tidak dimasak lemak. Makanan daripada jenis haiwan atau yang berasaskan haiwan tidak boleh dimakan dalam masa ini. Dalam agama Kristian terdapat banyak amalan puasa, seperti puasa pada hari Rabu kerana mengambil sempena hari pakatan jahat untuk membunuh Nabi Isa a.s. sehingga beliau tertangkap, puasa pada hari Jumaat bersempena dengan hari Isa disalib, puasa 45 hari yang terakhir dengan perayaan Kristmas, puasa suci selama 55 hari, iaitu mengambil sempena puasa Isa selama 40 hari dan ditambah dua minggu lagi, iaitu satu minggu sebelum dan satu minggu selepasnya.

Santapan Suci

Santapan Suci atau Santapan Malam Ketuhanan adalah satu upacara tahunan yang diadakan oleh penganut-penganut Kristian untuk memperingati kematian Isa kerana menebus dosa manusia. Menurut kepercayaan Kristian, Santapan Suci ini menggambarkan santapan malam Nabi Isa untuk kali terakhir dengan sahabat-sahabatnya sejurus sebelum beliau ditangkap; beliau membahagi-bahagikan roti dan minuman air anggur kepada mereka sambil berkata:

“Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.” Ketika membahagi-bahagikan minuman beliau berkata: “Inilah darahku, iaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk orang ramai.”
(Markus 14:22-23)

Surat Paulus I kepada orang Korintus ada menerangkan hal ini katanya:
“…sesungguhnya Tuhan Isa pada malam dia diserahkan telah mengambil roti dan mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya sambil berkata: “Ambil olehmu dan makanlah. Inilah tubuhku yang hancur kerana kamu. Buatlah ini sebagai peringatan.” Begitu juga cawan minuman, selepas makan seraya berkata: “ Cawan minuman ini adalah perjanjian baru dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu minum sebagai kenangan untukku. Maka sesungguhnya setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum dari cawan ini, kamu memberitakan tentang kematian Tuhan, sehingga dia datang kembali.”
(Korintus 11:23-26)

Dengan berpegang kepada nas-nas yang tersebut di atas, umat Kristian mengadakan upacara santapan suci setiap tahun dengan menghidang roti dan arak yang melambangkan daging dan darah Nabi Isa. Mereka makan beramai-ramai dengan kepercayaan bahawa roti yang dimakan itu bertukar menjadi daging Isa a.s. dan arak yang diminum bertukar menjadi darahnya. Dengan berbuat demikian bererti mereka telah memasukkan Isa al-Maseh ke dalam tubuh mereka dan bercampur baur dengannya serta ajarannya. Selain itu, santapan suci ini juga sebagai meraikan harapan kedatangan semula Nabi Isa ke dunia ini yang menjadi impian seluruh umat Kristian. Jadi upacara tersebut merupakan kenangan terhadap dua peristiwa, iaitu peristiwa pada zaman lampau dan peristiwa yang akan datang.

Dari manakah asal istiadat ini? Sebenarnya istiadat ini asalnya daripada tradisi orang-orang Yahudi dan dirayakan untuk memperingati peristiwa penghijrahan beramai-ramai bangsa Yahudi dari bumi Mesir pada zaman pemerintahan Fir’aun dengan diketuai oleh Nabi Musa a.s. Untuk mengenangkan peristiwa bersejarah itu, mereka mengadakan upacara jamuan keagamaan yang dinamakan Perjamuan Paskah. Manakala makanan yang disajikan ialah roti dan air anggur dan sajian-sajian lain yang pahit. Walau bagaimanapun, upacara ini bukanlah dianggap wajib, tidak sebagaimana orang Kristian yang menganggapnya sabagai satu amalan yang wajib.

Amalan tersebut dimasukkan dalam ajaran Kristian dengan bersandarkan pendapat Paulus sebagaimana suratnya kepada orang-orang Korintus yang disentuh sebelum ini.

Mandi Suci (Baptis)

Baptis adalah satu upacara penyucian dosa yang menjadi salah satu ibadat asasi dalam agama Kristian. Amalan ini dilakukan terhadap semua penganut Kristian termasuk orang yang mula memeluk agama itu sebagai tanda pengakuan iman dan kesetiaan mereka kepada ajaran Kristian. Amalan ini sama seperti mengucap dua kalimah syahadah dalam Islam atau berkhatan dalam agama Yahudi yang wajib dilaksanakan oleh orang yang hendak memeluk agama tersebut.

Walaupun paderi-paderi Kristian sepakat tentang wajibnya baptis, tetapi mereka berselisih pendapat tentang masa seseorang itu wajib dibaptis. Ada yang berpendapat bahawa baptis hendaklah dilakukan sewaktu masih kecil lagi, ada yang berpendapat bahawa hai itu boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang hayatnya dan ada pula yang mengatakan bahawa upacara itu dilakukan sewaktu seseorang itu dalam keadaan sakit tenat yang membawa maut. Upacara ini hendaklah dilakukan oleh seorang paderi dan tidak boleh dilakukan oleh orang lain, kecuali dalam keadaan darurat.

Terdapat berbagai-baggai cara baptis, seperti menyiram air ke kening, merendam salah satu bahagian badan ke dalam air atau yang lazimnya merendam seluruh badan ke dalam air. Upacara wajib ini dilakukan atas nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhulkudus untuk menyucikan jiwa daripada kekotoran dosa. Amalan baptis ini bukanlah suatu perkara baru, bahkan telah diwajibkan dalam agama Yahudi dan agama-agama kuno yang lain.

Menurut riwayat, Isa a.s. sendiri telah dibaptis di Sungai Jordan oleh Nabi Yahya yang dikenal juga sebagai “Yahya Pembaptis”. Tujuan baptis dalam agama Yahudi sama juga dengan kepercayaan Kristian, iaitu untuk menyucikan diri daripada dosa serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Walaupun begitu, baptis dalam agama Kristian mempunyai hikmat yang tersendiri, iaitu pembasuhan dengan air atas nama Tuhan Triniti untuk menyucikan jiwa (roh) daripada kekotoran dosa dengan darah Isa al-Maseh.

Penyucian Salib

Salib adalah sejenis kayu palang yang digunakan oleh pemerintah pada zaman lampau sebagai alat untuk menghukum pesalah yang dikenakan hukuman mati. Pada zaman pemerintahan Rom, seseorang yang dijatuhkan hukuman salib dikehendaki memikul kayu palang itu setiap hari sebelum hukuman tersebut dijalankan untuk menggerunkan orang lain agar mereka tidak mencuba melakukan jenayah yang dilarang oleh pemerintah. Lazimnya hukuman itu dilakukan di bukit dan orang yang disalib akan menderita sekian lama sehingga dia menemui ajal akibat penderitaan yang dialami oleh tubuhnya itu. Jika pesalah itu lambat mati, maka kedua-dua belah kakinya akan dipatah-patahkan supaya dia cepat mati.

Mengapakah lambang salib dijadikan simbol suci di kalangan orang-orang Kristian sehingga mendapat tempat di gereja-gereja dan dipakai sebagai perhiasan oleh lelaki dan wanita Kristian? Sebenarnya simbol tersebut mempunyai kaitan langsung dengan kepercayaan orang-orang Kristian berhubung dengan pembunuhan Nabi Isa di tangan Pilatus, gabenor Palestin atas desakan dan fitnah orang-orang Yahudi. Peristiwa penyaliban Isa telah menjadi sejarah penting bagi penganut-penganut agama Kristian kerana dengan berlakunya peristiwa itu maka sempurnalah maksud kedatangan Anak Allah itu, iaitu untuk menebus dosa manusia dengan merelakan dirinya menjadi korban di kayu salib. Dengan itu maka wajarlah salib dijadikan lambang suci bagi agama Kristian.

Menurut kitab suci Kristian, Isa sendiri yang menyuruh mereka menghormati salib sebagaimana yang disebut dalam Injil:

Dan katanya kepada orang ramai: “jika seseorang itu ingin mengikutku, dia hendaklah menyangkali dirinya dan menanggung salibnya tiap-tiap hari dan mengikut aku.”
(Lukas 9:23)

Jadi dengan berlandaskan dalil tersebut, maka membawa salib menjadi lambang mengingkari diri dan sedia mengikuti jejak langkah Isa al-Maseh. Maksud mengingkari diri di sini ialah mengetepikan kemahuan nafsu, membunuh sikap keakuan (egoisme) dan sikap mementingkan diri sendiri yang berintikan nafsu jahat, rela menempuh penderitaan agar seseorang itu dapat menumpukan kesetiaannya kepada al-Maseh. Inilah antara falsafah mengenai penyucian salib menurut Paderi Ibrahim Said.

Persoalan yang timbul ialah mengapa gereja mengarahkan supaya menyucikan salib yang diperbuat daripada kayu atau logam, sedangkan gereja menentang pengagungan terhadap berhala-berhala yang dicipta oleh tangan manusia? Jika jawapannya bahawa penyucian terhadap salib cuma sebagai lambang sahaja, maka jawapan itu samalah dengan yang diberi oleh penganut agama berhala bahawa pemujaan mereka terhadap berhala cuma sebagai lambang sahaja. Jika amalan memuja berhala sudah termasuk dalam perbuatan syirik, maka adakah amalan menyucikan (memuliakan) salib tidak boleh dianggap syirik atau sekurang-kurangnya hampir syirik?

Kesimpulannya, ajaran Kristian amatlah terbatas dan tidak dapat memenuhi keperluan yang sepatutnya ada pada sesebuah agama yang mempunyai pengaruh besar. Dalam Kristian tidak ada peraturan-peraturan mengenai muamalat, pemerintahan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan urusan keduniaan seperti yang terdapat dalam syariat Islam. Lebih tepat jika dikatakan bahawa agama Kristian cuma menekankan soal-soal rahaniah sahaja dan mengabaikan aspek-aspek lahiriah. Oleh itu, kemajuan lahiriah yang dicapai oleh umat Kristian bukanlah kerana anjuran agama mereka kerana ajaran Kristian tidak menyumbang ke arah itu, tetapi mereka digerakkan oleh kesedaran yang berpunca daripada sumbangan luar seperi yang banyak diperkatakan oleh sejarah.